Allmänna Villkor

Dessa ”Allmänna villkor” gäller för Bonnier News tillhandahållande av Tjänsten till Annonsören och utgör en bilaga till Orderbekräftelsen.

 

 1. Definitioner

”Annonsör” avser Bonnier News kund som framgår av Orderbekräftelsen; ”Avtalet” betyder gemensamt Orderbekräftelsen, dessa Allmänna villkor och övriga tillämpliga bilagor; ”Bonnier News” betyder Bonnier News AB, org.nr. 559080-0917, med adress 105 16 Stockholm; ”Konfidentiell Information” ska ha den betydelse som anges i punkt 10.1; ”Orderbekräftelse” betyder den orderbekräftelse som Bonnier News har tillhandahållit Annonsören; ”Part” betyder Annonsören och Bonnier News var för sig och ”Parterna” betyder dem tillsammans; ”Tekniska materialspecifikationer” betyder de tekniska materialspecifikationer som Bonnier News från tid till annan tillhandahåller; ”Tjänsten” betyder den annonsering eller kampanj som framgår av Orderbekräftelsen; ” Totalbeloppet” betyder avtalat pris för Annonsörens totala köp av annonsutrymme; och ”Varumärkenaavser de varumärken dvs. tidningar, magasin, poddar mm som ges ut och/eller ägs av något av följande tidningsbolag: 

AB Dagens Nyheter, Bonnier News Local AB, Expressen AB, Nacka Värmdö Posten AB, Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag, Tidningsbärarna KB, Tranås Posten AB, Bonnier Business Media Sweden AB och Gota Media AB.

 

 1. Annonsmaterial

2.1 Annonsmaterial ska, i fullständigt och fullgott skick, enligt de vid var tid gällande Tekniska materialspecifikationerna, vara Bonnier News eller den Bonnier News anvisar tillhanda senast det datum som framgår av Orderbekräftelsen.

 

2.2 Lämnas annonsmaterial för sent eller bristfälligt kan annonsen komma att inte bli införd. Sådant material debiteras enligt gällande prislista.

 

 1. Avbokning

Avbokningar av annonser ska vara skriftliga och ställas till ansvarig säljare samt adops@bonniernews.se för digitala kampanjer.

 

Display: Avbokning ska vara Bonnier News tillhanda senast sju (7) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Annons som avbokas efter deadline (7 dagar) debiteras fullt pris.

 

Influencers: Om Annonsören avbokar en order för influencerkampanj efter att Bonnier News har skickat en orderbekräftelse, har Bonnier News rätt att debitera fullt avtalat pris för den aktuella kampanjen för att kunna täcka arvoden.

 

Native: Avbokning ska vara Bonnier News tillhanda senast fjorton (14) arbetsdagar innan annonsen ska införas. Annons som avbokas efter deadline (14 dagar) debiteras fullt pris. Om Annonsören avbokar en Native-order efter att Bonnier News har skickat en orderbekräftelse, har Bonnier News rätt att debitera för redan påbörjad produktion och arvoden.

 

Print dagspress: Avbokning/ombokning av printannons i dagspress måste ske innan bokningsstopp. Vid avbokning därefter debiteras 50% av annonskostnaden.

 

Bilagor/Ibladningar: Avbokning eller önskemål om flytt ska ske senast fem (5) veckor före bokat publiceringsdatum. Om avbokning/flytt meddelas senare än så debiteras 50% av det avtalade beloppet.

 

Print magasin: Vid avbokning efter materialdag av beställd och bekräftad annons i våra magasin, förbehåller sig Bonnier News rätten att debitera fullt annonspris. Vid avbokning senare än tjugoen (21) dagar före materialdagen debiteras 75% av annonspriset. Ibladning: Om plast är beställd mer än tjugoen (21) dagar före materialdagen behöver annonsören betala för det. Om Annonsören avbokar en order efter att Bonnier News har skickat en orderbekräftelse och denna order innehåller produktion så har Bonnier News rätt att debitera för redan påbörjad produktion och arvoden.

 

 1. Annonsörens ansvar

4.1 Det åligger Annonsören att leverera annonsmaterial i rätt tid och producerat enligt Bonnier News Tekniska materialspecifikationer. Vid uppladdning av annonsmaterial trots varning (gul eller röd), tar Bonnier inget ansvar för eventuell kvalitetsbrist.

 

4.2 Annonsören ska inom utsatt tid följa eventuella annonsinstruktioner från Bonnier News och även vara Bonnier News behjälplig vid frågor och hantering av annonsmaterial.

 

4.3 Annonsören ansvarar för innehållet i annons och för att annonsen, inklusive eventuell länkad information, inte gör intrång i annans rätt, såsom upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Annonsören ansvarar vidare för att annonsen uppfyller, och inte strider mot, vid var tid gällande lag, författning och myndighetsbeslut, förordning eller riktlinjer.Detta gäller särskilt marknadsföringslagen och branschöverenskommelser, sedvänjor, riktlinjer samt god marknadsföringssed och etik avseende marknadsföring.

 

4.4 Det åligger Annonsören att tillse att annonsen innehåller uppgift som gör det lätt för läsaren att identifiera Annonsören samt att annonsen utgör reklam (reklammarkera).

 

 1. Rätt att vägra annonsering

5.1 Bonnier News äger rätt att vägra publicera, eller när som helst i efterhand avpublicera, annons om den inte uppfyller de Tekniska materialspecifikationerna eller andra överenskomna krav mellan Parterna.

 

5.2 Bonnier News har rätt att vägra publicera, eller när som helst i efterhand avpublicera, annons om Bonnier News har anledning att anta att annonsen strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut, kan antas väcka anstöt, skada Bonnier News eller något av Varumärkenas renommé, samt på liknande grunder.

 

5.3 Annonsören erinras även om att ansvarig utgivare enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, alltid och utan motivering, har rätt att vägra införande av eller att i efterhand ta bort beställd annons.

 

5.4 Om beställd annons inte kan införas och detta beror på Annonsören eller något förhållande på dennes sida ansvarar Annonsören gentemot Bonnier News med belopp som motsvarar överenskommet pris för annonsen. Bonnier News är aldrig ansvarig gentemot Annonsören på grund av vägrad annonsering enligt denna 

punkt 5.

 

 1. Fel, ansvar och ansvarsbegränsning

6.1 Bonnier News ska tillhandahålla Tjänsten med rimlig skicklighet och den omsorg som kan förväntas av en tjänsteleverantör inom Bonnier News bransch. Om inget annat uttryckligen framgår av Avtalet tillhandahålls Tjänsten utan några garantier.

 

6.2 Om en annons innehåll inte uppfyller de Tekniska materialspecifikationerna som Annonsören har tillhandahållit, eller om den införts på fel dag eller annan plats än beställd dag eller plats, och sådant fel beror på Bonnier News försumlighet, har Annonsören rätt till prisavdrag med högst det belopp motsvarande den annonskostnad Annonsören har att erlägga till Bonnier News för den felaktiga annonsen. Annonsören är införstådd med och accepterar att detta utgör Annonsörens enda rätt till påföljd vid fel i annons.

 

6.3 Bonnier News ansvarar inte för fel i annonsmaterial tillhandahållet av Annonsören eller fel som uppkommer vid överföring av annonsmaterial från Annonsören till Bonnier News, om felet inte beror på Bonnier News. Vidare ansvarar Bonnier News inte heller för utebliven publicering eller fel i annons om anledningen härtill är problem hos informationsöverförare utanför Bonnier News kontroll.

 

6.4 Vid andra avtalsbrott än fel enligt punkt 6.2 är Bonnier News ansvar alltid begränsat till direkt skada och direkta kostnader. Ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust utgår inte, med undantag för om Bonnier News agerat med grov vårdslöshet eller uppsåt. Bonnier News ersättningsskyldighet är under alla omständigheter begränsad till högst den faktiska annonskostnaden som Annonsören har erlagt till Bonnier News enligt Avtalet.

 

6.5 Annonsören ska ersätta och hålla Bonnier News skadelös för all skada och kostnader som orsakas Bonnier News genom Annonsörens marknadsföring under Avtalet.

 

 1. Fel och reklamation

7.1 Om Annonsören vill kräva prisavdrag till följd av fel i en annons enligt punkt 6.2 ovan måste Annonsören reklamera påstått fel senast tre (3) dagar efter att annonsen infördes eller skulle införas. Reklamationen ska vara skriftlig och ställas till ansvarig säljare och adops@bonniernews.se. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att göra gällande fel i annonsen.

 

7.2 Om Bonnier News inte erhåller annonsmaterialet i tid och i enlighet med de Tekniska materialspecifikationerna enligt ovan punkt 2.1 och 4.1, har Annonsören förlorat sin rätt att få annonskorrektur innan publicering respektive reklamera publicerad annons.

 

 1. Priser och betalning

8.1 Annonsören ska erlägga betalning enligt vid var tid gällande prislista om inte annat särskilt avtalats. Mervärdesskatt och eventuella andra skatter tillkommer.

 

8.2 Fakturering kommer att ske av Bonnier News eller respektive Varumärke där publicering av annonserna har skett. Betalningsvillkor är fjorton (14) dagar netto från fakturadatum. Vid fakturering tillkommer en fakturavgift om 60:- exkl moms. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Bonnier News har även rätt att själv eller via respektive Varumärke debitera Annonsören påminnelseavgift och andra kostnader för fordrans indrivning samt förseningsersättning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

 

8.3 Om inget annat avtalats har Bonnier News eller respektive Varumärke rätt att kräva förskottsbetalning.

 

8.4 Eventuell reklamation av faktura ska ske snarast möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från fakturadatum. Har inte Annonsören reklamerat inom utsatt tid förlorar Annonsören sin rätt att bestrida fakturan.

 

 1. Förtida upphörande

Bonnier News har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om Annonsören, enligt Bonnier News rimliga uppfattning, bryter eller på sakliga grunder kan antas bryta mot lagar eller regler, branschpraxis eller god sed och moral och därigenom riskerar att åsamka Bonnier News eller respektive Varumärke skada eller dåligt renommé.

 

 1. Sekretess

10.1 Parterna förbinder sig att iaktta sekretess beträffande innehållet i och existensen av detta Avtal samt information, såväl skriftlig som muntlig och i annan form, rörande den andra Partens interna affärsangelägenheter, finansiella information, priser, affärsplaner, data och sådan annan information som respektive Part uttryckligen angivit är konfidentiell eller annars rimligen kan antas vara konfidentiell (”Konfidentiell Information”).

 

10.2 Sekretessåtagandet enligt detta Avtal gäller dock inte information som:

(a) är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal;

 

(b) Part kan visa att denne redan kände till innan denne erhöll informationen från den andra Parten; eller

 

(c) Part mottar från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

 

10.3 För det fall någon av Parterna på grund av lag, tvingande myndighetsbeslut eller liknande tvingande skyldighet tvingas avslöja Konfidentiell Information till tredje part ska den andra Parten snarast underrättas om detta och informationen som kommer att avslöjas (om sådan åtgärd inte är förbjuden). Part som är skyldig att avslöja Konfidentiell Information ska begränsa avslöjandet till att endast omfatta den Konfidentiella Informationen som är nödvändig för att följa åläggandet. Till undvikande av missförstånd fråntar inte denna sekretessförbindelse Bonnier News möjligheten att dela sådan nödvändig Konfidentiell Information med respektive Varumärke som krävs för fullgörandet av Avtalet.

 

 1. Äganderätt till annonsoriginal

11.1 Äganderätten till offertmaterial och annonsmaterial som producerats eller på annat sätt tagits fram av Bonnier News tillkommer Bonnier News om inte annat särskilt avtalats mellan Parterna.

 

11.2 Bonnier News licensierar i vissa fall bilder från en tredje part som används i offertmaterial och annonsmaterial som Bonnier News tagit fram för Annonsörens räkning. Annonsören äger ingen rätt att för eget bruk eller på annat sätt än vad som angetts av Bonnier News, använda bilder i offermaterial och annonsmaterial som Bonnier News tagit fram. 

 

11.3 Inte heller i övrigt ska något i detta Avtal tolkas som att Part överlåter immateriella rättigheter till den andra Parten.

 

 1. Force majeure

Bonnier News är inte ansvarig för bristande fullgörelse av sina förpliktelser enligt detta Avtal eller skada som uppkommer p.g.a. att dess uppfyllande av förpliktelserna förhindras till följd av omständigheter utanför dess kontroll inklusive, men inte begränsat till, ny lagstiftning, nya myndighetsföreskrifter, krig eller hot om krig, uppror, terror, sabotage, naturkatastrofer, brist i eltillförsel eller brist i allmänt kommunikationsnät, brand eller motsvarande eller av fackliga åtgärder, som till exempel strejk, blockad, bojkott och lock-out.

 

 1. Fullständigt avtal

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som detta Avtal berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ska ersättas av innehållet i detta Avtal och dess bilagor.

 

 1. Överlåtelse

Avtalet får inte överlåtas utan den andra Partens godkännande. Bonnier News får dock alltid överlåta rätten att ta emot betalning enligt detta Avtal samt äger rätt att utan särskilt medgivande från Annonsören överlåta Avtalet eller rättigheter och skyldigheter som följer därav till annat bolag inom den koncern som Bonnier News från tid till annan ingår i.

 

 1. Tvist

15.1 Svensk lag tillämpas på detta Avtal.

 

15.2 Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

Senast uppdaterad 2024-02-06/BN Legal